1. Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Bra Mässor. Antages

anmälan har härigenom bindande avtal träffats avseende den monterplats och hyra som

angivits i orderbekräftelse eller i annat meddelande. Monterplatsen får ej tas i besittning

förrän anmälningsavgiften, monterhyran eller andra liknande avgifter är till fullo betald.

 1. Bra Mässor äger rätt att fritt välja vilka utställare som Bra Mässor upplåter plats till och att

fritt uppställa villkoren för upplåtelse av mässplats. Det är inte tillåtet att överlåta helt eller

delvis förhyrd plats utan Bra Mässor skriftliga medgivande. Utställarens avbeställning av

förhyrd plats medför inte någon förfoganderätt över den förhyrda platsen och ej heller någon

befrielse från erläggande av beställd platshyra eller återbetalning av redan erlagd hyra.

 1. Utställare förbinder sig att ta del av och följa de allmänna bestämmelser, liksom säkerhets- och ordningsföreskrifter, tekniska föreskrifter etc, som respektive mäss- och/ eller

konferenshallsägare utfärdat där aktuell mässa eller annat evenemang arrangeras.

 1. Endast sådana föremål som av Bra Mässor bedöms överensstämma med den aktuella

mässans inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses lämpliga får

utställas. Skulle ett utställt föremål av Bra Mässor inte anses uppfylla nämnda krav, åligger

det utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern.

Utställarna äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan

ersättning av Bra Mässor för kostnad eller skada som – direkt eller in-direkt – kan uppstå

med anledning av Bra Mässor beslut enligt ovan.

 1. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.
 2. Mässhallarna är tillgängliga för utställarna från dag som meddelas av Bra Mässor. Alla

utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade kvällen före öppningsdagen. Utställare är

skyldig underkasta sig de förändringar i plats och utrymme som av omständigheterna

påkallas. Den av utställare förhyrda

platsen får icke överskridas vare sig gällande fastställd höjd eller övriga dimensioner.

Utställare är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig

eller kommunal myndighet. Mässan är icke ansvarig för kostnader eller skador som kan

uppkomma i samband härmed.

 1. Endast tystgående maskiner får uppsättas på den förhyrda platsen. Utställare erinras om

sin skyldighet enligt Arbetsmiljölagen (3 kap. 8§) att tillse att anordning som utställes till

försäljning eller i reklamsyfte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

 1. Bra Mässor ansvarar för allmän renhållning men utställaren ombesörjer den behövliga

renhållningen på den förhyrda platsen.

 1. Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet på av Bra Mässor angiven dag efter mässans avslutande. Om detta inte fullgörs vid angiven dag får Bra Mässor

låta bortföra föremålen på utställarens bekostnad och risk.

 1. Utställaren skall svara för egen eller biträdes eventuella skada på mässlokaler och

områden. Utställaren svarar även för annan skada vilken uppstått på grund av utställarens

underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen. Bra Mässor ombesörjer allmän vakthållning

men ansvarar inte för den utställda egendomen. Det åligger utställaren att teckna och

vidmakthålla erforderliga försäkringar som krävs för nyttjandet av mässplatsen. Bra Mässor

fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Bra Mässor åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

på grund av krig eller upplopp, eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda,

explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Bra Mässor inte råder över och inte heller

rimligen kunnat förutse.

 1. Eventuella skatter och andra pålagor som kan uppkomma med anledning av utställarens

nyttjande av platsen skall påföras utställaren. I de fall kataloger, register, databaser eller

annan framställning upprättas (exempelvis för att användas på Internet eller i tryckt form)

frånsäger sig Bra Mässor allt ansvar för eventuella felaktigheter i sådant material.

 1. Utställda föremål får inte borttagas från utställningsplatsen under tiden mässan äger

rum. Vid tullvaror krävs dessutom först verkställd utförtullning och Tullverkets skriftliga medgivande. Utställare har att själv bekosta transporter, uppställning, nedtagning, montrar, tält,

paviljonger m.m. samt anslutning för elektricitet, vatten etc. från befintliga huvudledningar.

Föremål eller avfall som kvarlämnats i montern efter sista utflyttningsdagen får Bra Mässor

låta bortföra på utställarens ansvar och bekostnad.

 1. Monterns höjd är 2,5 m. Denna höjd får ej överskridas annat än om speciella skäl

föreligger och då i samråd med Bra Mässor. Det är förbjudet att inom mässområdet genom

skyltning hänvisa till utställning utanför densamma. Affischering får endast ske på av Bra

Mässor anvisade platser.

 1. Bra Mässor skadeståndsskyldighet mot utställare med anledning av avtalet är begränsat

till direkta skador till ett belopp motsvarande avgiften för förhyrd plats. Bra Mässor svarar under inga omständigheter, såvida inte grov vårdslöshet föreligger, för indirekta skador såsom

utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada.

 1. Utställare godkänner BraMässors integritetspolicy som finns på www.bramassor.se.
 2. Utländska utställare som skall sälja mot kontant betalning är skyldiga att momsregistrera

sig i Sverige. Ytterligare information kring detta förfarande lämnas vid behov av Bra Mässor.

 1. Politisk propaganda får inte förekomma i montern eller på annan plats inom mässområdet.
 2. Alla tvister som avser tolkningar eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt

svensk rätt och allmän domstol. Första instans är Stockholms Tingsrätt.

 1. På anmälningsavgift, monterhyra och annan ersättning som utställaren har att utge till

Bra Mässor för tillhandahållna tjänster utgår moms i enlighet med mervärdesskattelagen

(1994:200). Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan föranleda avvisande från

Mässan. Vederbörande äger icke rätt att mot Bra Mässor på grund härav resa krav om återbetalning av redan erlagda avgifter eller om skadestånd.